Wide Flange

ลักษณะหน้าตัดคล้ายกับ H Beam   แต่จะมีด้านปีกแคบกว่า ใช้ในงานโครงหลังคาอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุม หรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่งมีโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก

Category:
×
Product added to cart

No products in the cart.