Light-Rail

เหล็กรางรถไฟ  มีลักษณะหน้าตัดไม่เท่ากัน 2 ด้าน ด้านบนลักษณะหน้าแคบมน  ด้านล่างเป็นปีกกว้างยึดกับฐาน เป็นเหล็กที่ทนต่อแรงเสียดทานสูง จึงเหมาะกับงานทำรางรถไฟ  รางวิ่งเครน  หรืองานประเภทที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ และงานประเภทอื่นๆ

Category:
×
Product added to cart

No products in the cart.