Plate

ลักษณะรูปร่างแบน ความหนาหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน  เหล็กแผ่นเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับงานตัดชิ้นส่วน   งานปูพื้นรองต่างๆ  ทำอะไหล่เครื่องจักร หรืองานม้วน งานตัด งานพับ และยังเป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปเหล็กท่อต่างๆ

Category:
×
Product added to cart

No products in the cart.