Round Bar

เหล็กเส้นกลม  มีลักณะเป็นเหล็กเส้นทรงยาวมีหลายขนาด ไม่มีลาย  เหล็กเส้นกลมมักใช้ในงานก่อสร้างอาคาร สร้างถนน มีคุณสมบัติช่วยยึดคอนกรีตไม่ให้หลุด  มีความยึดหยุ่นสูงทนต่อแรงดึง แต่ไม่เหมาะกับงานขึ้นรูปเสาอาคาร  และยังนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อีกด้วย

Category:
×
Product added to cart

No products in the cart.