Square Bar

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน   ลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมไม่มีรู  เหมาะกับงานทำโครงเหล็กดัด  งานทำรั้ว  ประตู  และงานอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน