Pipe Steel

เหล็กท่อกลม  มีลักษณะรูปร่างเป็นแท่งกลมยาว มีรูกลวงตรงกลาง  ความหนาหลากหลาย  ใช้สำหรับงานโครงสร้างเสา  โครงหลังคา  ทำเฟอร์นิเจอร์  และงานโครงสร้างทั่วไปตามความต้องการการใช้งาน